Bezpieczne stosowanie « powrót

PRODUKTU BIOBÓJCZEGO NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I ULOTKĘ INFORMACYJNĄ.

  • Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
  • Przed przeprowadzeniem zabiegów dezynsekcyjnych, usunąć z pomieszczenia zwierzęta, żywność i naczynia na żywność.
  • Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary i odzież ochronną.
  • W przypadku zanieczyszczenia preparatem skóry lub oczu, miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
  • Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
  • Po pracy zdjąć ubranie i dokładnie umyć ręce.
  • Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia pojemnika nie wolno wylewać do zbiorników wodnych, rzek, cieków wodnych ani w pobliżu studni ( preparaty są szkodliwe dla ryb)
  • Należy zachować instrukcje użytkowania w celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska.
  • Preparaty przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób nipowołanych a zwłaszcza dzieci.
  • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.

UWAGA:
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.