Przechowywanie « powrót

 • Preparaty należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a w szczególności dzieci.
 • Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym magazynie w temperaturze: ( 0 - 30 st.C   ;    0-40 st.C ) *
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia
 • Chronić przed mrozem

          Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania umieszczone na opakowaniach:*

 • S2 - Chronić przed dziećmi
 • S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
 • S35 - Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
 • S37 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
 • S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 • S61 - Unikać zrzutów do środowiska, postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

        Zwroty określające rodzaj zagrożenia umieszczone na opakowaniach:*

 • R50/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
 • R22 - Działa szkodliwie po połknięciu

 

* oznaczone gwiazdką - opisy mogą różnić się w zależności od produktu.

Każdorazowo przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z Ulotką informacyjną i treścią na opakowaniu